"> ارستر - گروه طراحی اپلیکیشن و نرم افزار آرادمانی ارستر - ارسترها-arrester -سیستم ارستر -بهترین ارستر -ارستر خوب
شماره تماس: 02188888888
Email : info@aradmaniapps.ir

ارستر

ارستر
ارستر

ارستر – ارسترها سيستم زمين داراي اجزاء و عناصري است که با تکميل آنها ،

اين سيستم مکاني مناسب جهت تخليه جريان صاعقه يا جريانات صنعتي مي باشد.

انواع ترمينالهاي زمين :

دو روش براي اجرای سيستمهاي زمين وجود دارد که عبارتند از :

  1. روش عمقی ( ميله هاي زمين ، الکترودهاي فعال ،
  2. صفحه و يا عناصري شبيه آن )که اين روش متداولتر است
  3. روش سطحي که اين روش مناسبتر است .

 روش عمقي :

  ميله زمين : اين روش بسيار متداول بوده و دليل آن هم به خاطر نصب آسان ميله ها در زمين است .

در اين روش از سه ميله با حداقل طول ۱٫۵ متر  استفاده مي شود که

به صورت عمودي و به شکل مثلت در داخل زمين فرو روند . اتصال بين اين سه ميله از طريق کابل بدون روکش يا نوارها ي مسي صورت

مي پذیرد که در يک عمق ۶۰ تا ۸۰ سانتي متري قرار مي گيرند و به شبکه

الکترودها ي زمين  در نقطه تست متصل مي شود . فاصله بين هر چاه با چاههاي ديگر دو برابر عمق چاه  مي شود .  

D=2*L