"> صاعقه گیر فعال-صاعقه گیر -صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال-
شماره تماس: 02188888888
Email : info@aradmaniapps.ir

صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر
صاعقه گیر

صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال هنگامي كه جريان بواسطه مقاومت الكترود زمين سيستم حفاظت

در برابر صاعقه تخليه مي شود ، يك افت ولتاژ مقاومتي توليد مي كند ،

كه مي تواند بطور لحظه اي پتانسيل سيستم حفاظت را نسبت به زمين دور دست

( واقعي) به مقدار زيادي افزايش دهد . آن همچنين مي تواند در اطراف الكترود زمين يك گراديان پتانسيل بالا

بوجود آورد كه براي مردم و حيوانات خطرناك مي باشد . مطابق با روش كلي مشابه ،

اندوكتانس سيستم حفاظت ، بدليل شيب تند پالس صاعقه ، قابل ملاحظه خواهد بود .

بنابراين ولتاژ منتجه در سيستم حفاظت ، مجموع حسابي اجزاء ولتاژ مقاومتي و القايي مي باشد.