"> صاعقه گیر پسیو - گروه طراحی اپلیکیشن و نرم افزار آرادمانی Lightning arrester-passive-صاعقه گیر - پسیو
شماره تماس: 02188888888
Email : info@aradmaniapps.ir

صاعقه گیر پسیو

صاعقه گیر پسیو
صاعقه گیر پسیو

Lightning arrester-passive-صاعقه گیر – پسیو به منظور حفاظت در برابر صاعقه تاثيرات حرارتي تخليه صاعقه

به افزايش دماي هادي اي كه بواسطه آن جريان عبور مي كند ،

محدود مي شود اگر جريان بالاست ، اما مدت آن كوتاه است و تاثيرات حرارتي روي سيستم حفاظتي معمولا ناچيز است .

نكته : اين مورد از تاثيرات ذوب يا جوش خوردگي روي هادي آسيب ديده

يا آنهايي كه در نصب اوليه كافي نبوده اند ، چشم پوشي مي كند .

بطور كلي سطح مقطع يك هادي صاعقه گير در ابتدا براي ارضاء

شرايط لازم براي نيروهاي مكانيكي انتخاب  مي شود ، به اين معناست

كه آن به اندازه كافي بزرگ است تا افزايش دما تا ۱C  نگهدارد .