"> صاعقه گیر - Lightning arrester-Lightning -صاعقه گیر فعال
شماره تماس: 02188888888
Email : info@aradmaniapps.ir

صاعقه گیر

صاعقه گیر
صاعقه گیر

Lightning arrester-صاعقه-صاعقه گیر-Lightning دراين استاندارد نکات لازم طراحي سيستمهاي حفاظت در برابر صاعقه براي

ساختمان ها ونحوه انتخاب صحيح مواد آنهابیان شده است. همچنین توصیه هایی

برای حفاظت موارد خاص مانند انبارهاي مواد آتش زا ، سازه هاي موقت ، جرثقيل ها ،

سكوها و جايگاههایی  كه داراي اسكلت فلزي هستند را دارا مي باشد . در زمينه حفاظت داده هاي الكترونيكي ذخيره شده ، نیز دربرگیرنده اطلاعات لازم است.

حفاظت تاسيسات نفت و گاز دريايي در حوزه اين استاندارد نمي باشد.

۲- مراجع استاندارد:

استاندارد های زیر شامل مقرراتی است که به عنوان مرجع در این متن مقررات

این استاندارد بریتانیایی را تشکیل می دهند. در مورد مراجع تاریخ دار ، اصلاحات یا تجدید

نظرات صورت گرفته به این نشریات ، اعمال نمی شود. برای مراجع بدون تاریخ نیز آخرین ویرایش نشریه مورد نظر اعمال می شود.

BS 729, Specification for hot dip galvanized coatings on iron and steel articles.

BS 5970, Code of practice for thermal insulation of pipeworks equipment in the temperature range -100 °C to +870 °C

BS 6330, Code of practice for reception of sound and television broadcasting.

BS 7430, Code of practice for earthing

BS 7671, Requirements for electrical installations-IEE Wiring regulations-Sixteenth edition.

BS EN 50020, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres-Intrinsic safety “i”.